Regulamin serwisu

Ostatnia aktualizacja 02.05.2024

Regulamin serwisu

Platformy Tytan AkademiaData ostatniej aktualizacji: [20.05.2022 r.]

§ 1. Przedmiot Regulamin Serwisu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników (łącznie określonych jako Strony) w ramach Platformy dostępnej pod stroną internetową: https://akademia.tytan.com/.
2. Regulamin stosuje się do wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Platformy z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zastosowanie będą miały postanowienia dodatkowych porozumień zawartych pomiędzy Stronami, o ile takie zostaną między nimi zawarte.
3. Zasady ochrony prywatności Użytkowników, w tym przetwarzania ich danych osobowych określa Polityka Prywatności.

§ 2. Definicje

1. Pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
Hasło – oznacza ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika w czasie logowania;
Login – oznacza adres e-mail lub inny unikalny identyfikator służący do identyfikacji Użytkownika w ramach Platformy;
Materiał Szkoleniowy – wszystkie treści teoretyczne lub praktyczne z zakresu branży budowlanej przekazywany przez Usługodawcę Użytkownikowi poprze Platformę, w tym artykuły, filmy szkoleniowe, ankiety oraz Q&A;
Platforma – system teleinformatyczny, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, opisane w Regulaminie, dostępna pod adresem internetowym: https://akademia.tytan.com/.;
Regulamin – niniejszy regulamin;
Usługi – oznacza świadczone w ramach Platformy przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne, zgodnie z art. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 344 ze zm.), na zasadach opisanych w Regulaminie;
Usługodawca – rozumie się przez to Selena S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112580, NIP: 8940005523, nr REGON: 005923241, e-mail: [email protected], o kapitale zakładowym wynoszącym: 11.170.000,00 zł;
Użytkownik – oznacza użytkownika Platformy; Użytkownikiem w rozumieniu Platformy może zostać osoba fizyczna.

§ 3. Warunki świadczenia Usług

1. Korzystanie z Usług oferowanych w ramach Platformy, w tym założenie konta Użytkownika (§ 5. poniżej) jest nieodpłatne.
2. W ramach Platformy Usługodawca:
• udostępnia Użytkownikom Materiał Szkoleniowy.
• udostępnia Użytkownikom możliwość uczestnictwa w certyfikowanych szkoleniach.
3. Usługodawca zastrzega, że niektóre z Materiałów Szkoleniowych mogą być udostępnione jedynie Użytkownikom posiadającym konto w ramach Platformy.

§ 4. Rejestracja konta Użytkownika

1. Pierwszy etap rejestracji konta Użytkownika wymaga podania adresu e-mail (Loginu), ustawienia Hasła oraz zaakceptowania Regulaminu. Następnie na podany adres e-mail Użytkownik otrzymuje wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w link aktywacyjny Klient przechodzi do Platformy jako zarejestrowany Użytkownik.
2. Użytkownik może w każdej chwili zmienić Hasło.

§ 5. Zamknięcie oraz zmiana konta Użytkownika

1. Konto utworzone w wyniku rejestracji jest prowadzone dla Użytkownika przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili dokonać zamknięcia swojego konta.
2. Usługodawca może zamknąć konto Użytkownika w szczególności w sytuacji naruszenia przez niego:
3. obowiązujących przepisów prawa dotyczących Platformy;
4. naruszenie istotnych postanowień Regulaminu, zwłaszcza określonych w § 6. oraz § 8. Regulaminu.
5. Użytkownik może zmienić swoje dane tylko poprzez wypełnienie stosownego formularza w ramach zakładki „Profil” w podstronie „Moje konto”.

§ 6. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, nie mającym negatywnego wpływu na Platformę, nie powodującym zakłóceń w jej działaniu oraz będącym zgodnym z prawem i dobrymi obyczajami.
2. Zabronione jest przekazywanie Loginu i Hasła przez Użytkownika osobom trzecim. W przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do jego zablokowania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieuprawnionego użycia Loginu i Hasła Użytkownika.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści zamieszczane na Platformie w ramach konta Użytkownika.
4. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Użytkownika. We wszystkich przypadkach Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do wszelkich treści Użytkownika naruszających przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.
5. Zabronione jest publikowanie przez Użytkownika w ramach Platformy treści:
6. sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
7. które mają na celu popełnienie czynu niezgodnego z prawem lub zachęcanie do takiego czynu, w tym naruszenie praw własności intelektualnej Usługodawcy lub osób trzecich,
8. zawierają szkodliwe treści, takie jak złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub wirusy, lub też w inny sposób utrudniają innym Użytkownikom dostęp do Platformy.

§ 7. Newsletter i informacje handlowe

1. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Platformę dla wszystkich Użytkowników polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach oraz nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
2. Celem skorzystania z usługi newslettera należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji na Platformie.
3. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza rezygnacji w ramach konta Użytkownika, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach newslettera.

§ 8. Prawa Własności Intelektualnej

1. Wszelkie prawa do treści, Materiału Szkoleniowego, jak również oprogramowania, będących składnikiem Platformy, przysługują Usługodawcy. Zakazane jest ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, dekompresowanie lub modyfikowanie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Usługodawcy.

§ 9. Odpowiedzialność za prawidłowe działanie Platformy

1. Usługodawca odpowiada za prawidłowe działanie Platformy, jednak nie gwarantuje stałej i nieprzerwanej dostępności Platformy. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do Platformy na poziomie [300] dni w skali roku.
2. Usługodawca może modyfikować Platformę i jej funkcjonalności, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe funkcje.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Platformy w związku z koniecznością przeprowadzania okresowej konserwacji i modernizacji.
4. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez uprawniony organ publiczny.
5. Usługodawca nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w świadczeniu Usług spowodowanych niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody (w postaci zarówno straty jak i utraconych korzyści):
• spowodowane brakiem ciągłości Usługi z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
• spowodowane niezależnymi od Usługodawcy lub Użytkownika zagrożeniami występującymi w sieci Internet;
• spowodowane przez niemożność korzystania z Platformy, wynikającą ze słabej jakości połączenia, błędnej konfiguracji oprogramowania Użytkownika, awarii sieci energetycznej lub przerw w dostawie Internetu;
• spowodowane w wyniku działania siły wyższej lub niezgodnego z prawem działania osób trzecich;
• wynikające z korzystania z Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub w sposób niezgodny z Regulaminem;
• w wyniku błędnego wprowadzenia danych przez Użytkownika do Platformy.
6. Usługodawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu utraconych korzyści.

§ 10. Reklamacje

1. Usługodawca i Użytkownik współdziałają oraz dokładają starań w zakresie wykrywania, identyfikowania i wzajemnego informowania się o ewentualnych nieprawidłowościach w działaniu Platformy.
2. W sprawach bieżących dotyczących funkcjonowania Platformy i konta Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą, wysyłając swoje spostrzeżenia, uwagi i zgłoszenia dotyczące jakości świadczonych Usług na adres e-mail: [email protected]
3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę jego wystąpienia lub wykrycia oraz oznaczenie Użytkownika (w szczególności jego adres poczty elektronicznej).
4. Wszelkie reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu problemu, którego reklamacja dotyczy.
5. Usługodawca dołoży należytych starań, aby reklamacje były rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji. Usługodawca zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.


§ 11. Dodatkowe informacje o Usługach

1. W celu korzystania z Usług, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Platformy:
2. dostęp do sieci Internet,
3. zaktualizowana wersja następujących przeglądarek internetowych:
• Windows 8/10/11 – np. Edge/IE11/Chrome/Firefox/Opera,
• Mac OS – np. Safari/Opera,
• GNU/Linux – np. Chrome/Firefox/Opera,
• iOS 10/9 –np. Safari/Chrome,
• Android 7/6/5/4.4 – np. Chrome/Samsung Internet/Android native browser,
4. posiadanie konta poczty elektronicznej.
5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, nieprzekraczającym jednak standardowego ryzyka wiążącego się z korzystaniem z Internetu. Użytkownik powinien brać je pod uwagę, nawet pomimo stosowania przez Użytkownika systemów zabezpieczających jego infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
• złośliwe oprogramowanie – w tym różnego rodzaju aplikacje lub skrypty takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
• programy szpiegujące (ang. spyware);
• programy śledzące działania użytkownika, gromadzące o nim informacje i wysyłające je autorowi programu;
• spam;
• wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
• włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit.
6. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed powyższymi zagrożeniami mogą zapewnić także:
• włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
• aktualizacja oprogramowania,
• nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
• czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
• wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
• regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
• szyfrowanie transmisji danych,
• używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla stosunków umownych pomiędzy Stronami jest prawo polskie.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na https://akademia.tytan.com/.
3. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie, dla swej skuteczności winno zostać wysłane na adres e-mail: [email protected]. W takim wypadku będzie ono równoznaczne z natychmiastową rezygnacją Użytkownika z korzystania z Platformy i likwidacją jego konta.
4. Jeśli po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Użytkownik nadal będzie korzystać z Platformy, oznacza to akceptację przez niego zmian Regulaminu.
5. W razie wystąpienie sporu pomiędzy Stronami, sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia jest właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Usługodawcy.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2022 r.